norme acreditare experți arta

Norme de acreditare a experților

Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 114 din data de 6 martie 2001.

Art. 1
(1) Pentru acreditarea ca expert, solicitanţii trebuie să întrunească minimum 40 de puncte conform punctajelor oferite de următoarele criterii:

Studii de specialitate (criteriu 10 puncte obligatoriu)

Vechime în specialitate:
– 10-15 ani 5 puncte
– 15-20 de ani 10 puncte
– peste 20 de ani 15 puncte

3. Cursuri şi/sau stagii de specializare:
– cursuri de perfecţionare organizate sub egida Ministerului Culturii/Ministerului Educaţiei Naţionale (3 puncte pentru fiecare atestat)
– stagii de specializare în străinătate (5-20 puncte pentru fiecare atestat, în funcţie de durata şi complexitatea stagiului)

4. Stagii şi titluri ştiinţifice în specialitate:
– masterat 5 puncte
– doctorand 10 puncte
– doctor 20 puncte

5. Stagii şi titluri ştiinţifice:
– masterat 3 puncte doctorand 5 puncte
– doctor 10 puncte

6. Lucrări ştiinţifice în specialitate:
– catalog ştiinţific 3-10 puncte (pentru fiecare catalog)
– studii şi articole publicate în reviste de specialitate (3 puncte pentru fiecare articol)
– carte ştiinţifică cu autor unic 10-15 puncte
– carte ştiinţifică în colaborare 5 puncte (pentru fiecare carte) 7. Experienţă practică în domeniu:
– expoziţii permanente 10 puncte
– expoziţii temporare 2-4 puncte (pentru fiecare expoziţie)
– cercetare în teren 3-5 puncte (pentru fiecare campanie)

(2) Acreditarea experţilor va determina înscrierea acestora în Registrul experţilor.

Art. 2
(1) Dosarul de candidatură se va depune la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi va conţine următoarele documente:
a) cerere-tip;
b) curriculum vitae;
c) copii de pe actele de studii;
d) copie de pe carnetul de muncă;
e) cazier judiciar;
f) două recomandări din partea unor instituţii cu atribuţii în domeniu şi/sau personalităţi cu activitate recunoscută;
g) lista cuprinzând titlurile, editura şi anul apariţiei.
(2) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale verifică toate actele depuse la dosar. În cazul în care dosarul este incomplet aceasta va solicita în scris în termen de 5 zile completarea dosarului; în termen de 10 zile candidatul va prezenta actele necesare în vederea completării dosarului.

Art. 3
(1) Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale înaintează Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor dosarul de candidatură.
(2) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în urma examinării dosarului şi susţinerii unui interviu, acreditează experţii.

Art. 4
(1) Candidaţilor admişi li se va elibera un atestat în forma prevăzută în anexa la prezentele norme.
(2) Candidaţii ale căror dosare au fost respinse de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor pot depune contestaţie în scris în termen de 30 de zile de la primirea comunicării.
(3) Contestaţia va fi depusă în scris la Direcţia muzee, colecţii, arte vizuale şi va fi examinată în termen de 15zile de o comisie numită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor; în cazul în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 5
Specialiştii înscrişi în Registrul experţilor sunt singurii care au calitatea să facă expertize pentru instanţele judecătoreşti şi notari publici, la solicitarea acestora.

Anexa nr. 1

ATESTAT
Nr…………………….. Data…………………….

Ministerul Culturii şi Identității Naționale, în conformitate cu prevederile art. 53 lit. l) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor din data de…………………….., atestă că domnul/doamna ……………………………………., născut/născută în anul……………., luna…………………., ziua………….., în localitatea……………………………………., judeţul…………………………, care se legitimează cu……. seria……………… nr…………………………, codul numeric personal……………………….., a obţinut, în baza documentelor prezentate, calitatea de expert în domeniul/domeniile …………………………………………………………………………………………………………Share on:Această intrare a fost publicată în Expertiză bunuri culturaleLegislație și etichetată autenticitatecimecexpert artaexpert min culturiiexpert patrimoniuexpertizapatrimoniu cultural . Pune legătura în semnele de carte.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top