norme export obiecte de arta

Norme privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 din data de 28 aprilie 2004

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art. 1
Scoaterea peste frontieră a bunurilor culturale mobile constituie operaţiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.

Art. 2
În înţelesul prezentelor norme metodologice, următorii termeni reprezintă:
a) bunuri culturale mobile – bunuri mobile create de om sau de natură, care au semnificaţie ori importanţă arheologică şi istoric-documentară, artistică, etnografică, ştiinţifică sau tehnică şi care nu se pot exporta decât pe baza certificatului de export;
b) export – operaţiunea de scoatere peste frontieră a bunurilor culturale mobile;
c) certificat de export – documentul care atestă că unul sau mai multe bunuri culturale mobile se pot exporta şi care poate fi utilizat în acest sens în relaţie cu autorităţile vamale, de poliţie şi jandarmerie;
d) bunuri culturale mobile clasate în “tezaur”, denumite în continuare bunuri culturale mobile clasate – bunuri care în urma desfăşurării şi finalizării procedurilor de clasare au fost incluse în categoria juridică “tezaur” al patrimoniului cultural naţional, în condiţiile legii;
e) bunuri culturale mobile neclasate în “tezaur”, denumite în continuare bunuri culturale mobile neclasate – bunuri pentru care, până la data depunerii unei cereri de eliberare a certificatului de export, nu s-a solicitat clasarea sau bunuri respinse la clasare;
f) expertizare – operaţiune care se declanşează în baza cererii de emitere a unui certificat de export pentru bunuri culturale mobile neclasate şi care are drept scop stabilirea, în baza normelor de clasare în vigoare, a faptului că bunurile în cauză sunt bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate sau nu;
g) contract de asigurare de tip “perete la perete” – contractul prin care un bun cultural împrumutat este asigurat împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada în care se află împrumutat până la revenirea la instituţia deţinătoare;
h) comisarul expoziţiei – persoana desemnată de instituţia deţinătoare a bunului cultural, în baza unui contract de mandat, să acţioneze în numele mandantului în ceea ce priveşte protecţia operei de artă până la revenirea la instituţia deţinătoare.

Capitolul II: Procedura de eliberare şi utilizare a certificatului de export

Art. 3
(1) Potrivit art. 37 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, exportul temporar sau definitiv ai bunurilor culturale mobile, clasate sau neclasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, se efectuează numai pe baza certificatului de export emis de direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, se pot exporta numai temporar, pentru organizarea de expoziţii în străinătate, pentru investigaţii de laborator, restaurare şi expertizare.
(3) Bunurile culturale mobile clasate, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se pot exporta numai temporar. Exportul definitiv al acestor bunuri se realizează numai în cadrul unui schimb de bunuri culturale, în condiţiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare.
(4) Bunurile culturale mobile neclasate se pot exporta definitiv sau temporar, indiferent de proprietar, numai după expertizarea acestora de către experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor.

Secțiunea 1: Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat

Art. 4
(1) În cazul bunurilor culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, certificatul de export se emite la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate ori a mandatarului acestuia de către direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială se află domiciliul, respectiv sediul acestuia.
(2) Cererea de eliberare a certificatului de export se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3, este însoţită de Lista bunurilor culturale pentru care se solicită eliberarea certificatului de export, completată potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 3A, şi se depune la direcţia judeţeană pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află domiciliul, sediul social, punctul de lucru sau sediul administrativ al persoanelor fizice sau juridice interesate, după caz.
(3) În cererile depuse potrivit alin. (2) solicitanţii sunt obligaţi să menţioneze, sub sancţiunea nulităţii acestora, următoarele:
a) dacă unul sau mai multe dintre bunurile mobile pentru care se solicită eliberarea certificatului de export se află în patrimoniul cultural naţional şi în evidenţa proprie a unei direcţii judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;
b) daca pentru unul sau mai multe dintre bunurile mobile la care se referă au solicitat anterior clasarea sau emiterea certificatului de export unei alte direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, indicând modul în care a fost soluţionată cererea anterioară.
(4) La cererile depuse potrivit alin. (2) se pot ataşa rapoarte de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, acte prin care trebuie să se arate că unul sau mai multe dintre bunurile la care se referă cererile depuse au fost expertizate potrivit criteriilor aprobate prin normele în vigoare şi să se menţioneze dacă bunurile mobile pentru care se solicită emiterea certificatului de export sunt bunuri clasate.
(5) La cererile depuse potrivit alin. (2) se ataşează două fotografii de dimensiuni 9 x 12 cm, reprezentând obiectul în ansamblu şi detalii semnificative pentru fiecare obiect, cu excepţia cărţilor, publicaţiilor, mărcilor şi cărţilor poştale de mare frecvenţă şi tiraj şi a unor bunuri de serie mare şi care se pot identifica precis prin înscrisuri, mărci sau alte detalii prezentate în cuprinsul cererilor; stabilirea bunurilor pentru care nu este necesară ataşarea de fotografii este de competenţa specialiştilor şi experţilor din cadrul direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 5
(1) În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererilor de eliberare a certificatelor de export prevăzute la art. 4 alin. (2), direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică exactitatea datelor cuprinse în cererile depuse şi întreprind următoarele demersuri, după caz:

1. pentru bunurile culturale mobile clasate:
a) emit certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi cu aprobarea ministrului culturii şi Identității Naționale;
b) emit certificatul de export definitiv pentru bunurile culturale mobile clasate în tezaur, în cazul schimburilor de bunuri culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi Identității Naționale, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;

2. pentru bunurile culturale mobile neclasate:
a) procedează la expertizarea bunurilor pentru care nu s-au depus o dată cu cererile rapoarte de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor şi stabilesc, în condiţiile legii, dacă aceste bunuri sunt bunuri culturale susceptibile de a fi clasate;
b) emit, pentru bunurile culturale care nu sunt susceptibile de a fi clasate, certificatul de export;
c) declanşează procedura de clasare pentru bunurile stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, în condiţiile legii.

(2) Certificatul de export definitiv se întocmeşte în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4, însoţit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export definitiv, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4A. Certificatul de export temporar se întocmeşte în 4 exemplare, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 6, însoţit de Lista bunurilor culturale pentru care s-a emis certificatul de export temporar, în conformitate cu formularul prevăzut în anexa nr. 4A.
(3) Pentru operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, operele cu caracter etnografic şi ale meşteşugarilor populari, precum şi pentru alte opere create de autori în viaţă, care pot fi exportate definitiv sau temporar fără nici o restricţie, nu se întocmesc dosare de export şi nici nu se emit certificate de export.

Secțiunea 2: Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea publică

Art. 6
(1) În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicată, bunurile culturale mobile aflate în proprietate publică se exportă numai temporar, pentru organizarea unor expoziţii în străinătate, pentru investigaţii de laborator, restaurare sau expertizare.
(2) Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural mobil care urmează să fie exportat temporar va obţine avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobarea ministrului culturii, în vederea eliberării certificatului de export, numai după prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condiţiile legii.
(3) În vederea obţinerii avizului şi aprobării, potrivit alin. (2), titularul dreptului de administrare interesat va solicita, în prealabil, avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar.

Art. 7
(1) Pentru obţinerea avizului de principiu, instituţiile interesate vor depune, cu cel puţin 60 de zile înainte de data estimată pentru scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile, la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) adresa de susţinere;
b) scrisoarea de intenţie a organizatorului sau a partenerului extern şi proiectul tematic al expoziţiei;
c) nota de oportunitate privind operaţiunile de investigaţii, restaurare sau expertizare, după caz;
d) lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;
e) propuneri pentru valorile de asigurare;
f) nominalizarea comisarului expoziţiei sau a curierului care însoţeşte bunurile, cu motivaţia propunerii.
(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va acorda sau va respinge solicitarea de acordare a avizului de principiu, hotărârea urmând a se comunica instituţiei interesate şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale.

Art. 8
(1) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimată pentru scoaterea din ţară a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare care a obţinut avizul de principiu prevăzut la art. 7 alin. (2) va depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, în completarea dosarului existent, următoarele documente:
a) contractul de împrumut ori contractul de prestări de servicii pentru investigaţii, restaurare sau expertizare, încheiat în formă autentică în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, conform formularului de contract-cadru prevăzut în anexa nr. 1;
b) contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar, care va fi de tipul «perete la perete».
c) fişele de evidenţă a bunurilor;
d) fişele de conservare a bunurilor, semnate de conservator şi restaurator, după caz;
e) fotografii ale bunurilor: faţă, lateral, spate, detalii semnificative;
f) declaraţia din partea titularului dreptului de administrare că bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;
g) mandatul comisarului expoziţiei sau al curierului care însoţeşte bunurile, cu menţionarea expresă a obligaţiilor acestuia, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.
(11) Contractul de asigurare prevăzut la alin. (1) lit. b) se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în România.
(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în cazuri temeinic justificate, la propunerea titularului dreptului de administrare asupra bunurilor propuse pentru exportul temporar şi cu aprobarea ministrului culturii şi Identității Naționale, contractul de asigurare se încheie cu o societate de asigurare cu sediul în străinătate.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul instituţiei sau autorităţii administraţiei publice în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea titularul dreptului de administrare, după caz.
(3) În baza documentelor prezentate potrivit alin. (1), Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor avizează exportul temporar al bunurilor în cauză, care se aprobă de ministrul culturii şi Identității Naționale.
(4) Aprobarea ministrului culturii şi Identității Naționale, emisă potrivit alin. (3), se comunică titularului dreptului de administrare şi direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, competente, prin intermediul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale.

Art. 9
(1) După aprobarea ministrului culturii şi Identității Naționale privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export, completate conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2) -(5), şi copia contractului de asigurare.
(2) Certificatul de export se va elibera de către direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare.

Art. 10
Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizează pe o perioadă de maximum 150 de zile, la cererea motivată a titularului dreptului de proprietate sau, după caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispoziţiilor prezentelor norme metodologice în ceea ce priveşte asigurarea bunurilor în cauză, avizarea şi aprobarea exportului temporar.

Secțiunea 3: Utilizarea certificatului de export

Art. 11
(1) Certificatele de export se prezintă birourilor vamale de control şi vămuire din interiorul ţării sau de frontieră de către cei interesaţi, proprietari, mandatari, transportatori, delegaţi ai persoanelor juridice, în cadrul procedurilor de declarare în scris a bunurilor culturale mobile care se exportă, declarare care este obligatorie potrivit reglementărilor vamale în vigoare.
(2) În relaţie cu birourile vamale, certificatele de export prezentate potrivit alin. (1) atestă faptul că bunul sau bunurile în cauză urmează regimul de circulaţie instituit potrivit art. 37-40 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, şi că se pot exporta temporar sau definitiv, după caz, în condiţiile stabilite prin fiecare act în parte.

Art. 12
Nerevenirea în interiorul frontierelor româneşti a bunurilor culturale neclasate exportate temporar, ia termenul stabilit prin certificatul de export sau la termenul stabilit potrivit prevederilor art. 10, constituie operaţiune de export definitiv, autorităţile vamale fiind abilitate sa aplice dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 13
(1) Bunurile culturale mobile se identifică, de regulă, pe baza datelor prezentate în certificatele de export sau în listele anexate certificatelor de export, a fotografiilor ataşate certificatelor de export şi a ştampilei de identificare aplicate pe acele suprafeţe sau componente ale bunurilor care nu îşi pierd din calitate sau din valoare prin marcarea cu aceasta ştampilă.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), nu este necesară ataşarea de fotografii la certificatele de export emise pentru cărţi, publicaţii, mărci şi cărţi poştale de frecvenţă şi serie mare sau pentru unele bunuri de serie mare care se pot identifica precis prin înscrisuri, mărci sau alte caracteristici ale obiectelor respective.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), atunci când nu este posibilă aplicarea ştampilei de identificare, bunurile de mici dimensiuni se introduc în colete sau plicuri sigilate pe care se aplică ştampila de identificare şi care se prezintă ca atare autorităţilor vamale, iar bunurile de mari dimensiuni se identifică exclusiv pe baza datelor din certificatele de export sau din listele anexate certificatelor de export şi a fotografiilor ataşate, atunci când este necesar.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), în certificatele de export, la rubrica “Observaţii”, sau în listele anexate certificatelor de export, la coloana “Observaţii”, se vor înscrie menţiunile “fără foto” sau “fără ştampilă”, după caz.

Art. 14
(1) Certificatele de export şi listele anexate certificatelor de export se vor marca întotdeauna cu ştampila direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, emitente, ştampila de identificare a funcţionarului care a întocmit documentele şi cu timbrul sec al direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, emitente, aplicat în colţul din dreapta sus al certificatului de export şi al fiecărei file din lista anexată.
(2) Pentru bunurile culturale aflate în administrarea instituţiilor publice se va aplica ştampila direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale.
(3) Fotografiile ataşate certificatului de export vor fi ştampilate pe verso cu ştampila de identificare a funcţionarului direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, care a întocmit certificatul de export, iar pentru bunurile culturale aflate în administrarea instituţiilor publice se va aplica ştampila direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale.
(4) Modelul ştampilei de identificare se elaborează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale, se avizează de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, se aprobă de ministrul culturii şi Identității Naționale şi se comunică Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Inspectoratului General al Poliţiei Române. Modelul se poate schimba periodic, comunicându-se această schimbare direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Autorităţii Naţionale a Vămilor cu cel puţin 30 de zile înainte de data modificării.

Capitolul III – Regimul de circulaţie a bunurilor culturale creaţie contemporană

Art. 15
(1) Conform art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, următoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export, ele circulând fără restricţie:
a) operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum şi orice alte opere create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber- profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii şi alţii) în urma unor activităţi desfăşurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităţilor de producţie de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;
b) operele cu caracter etnografic ale meşteşugarilor populari în viaţă.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot exporta definitiv sau temporar în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că aceste bunuri sunt opere create de autori în viaţă. Dovada că bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export se realizează cu următoarele documente, după caz:
a) declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant;
b) declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor exportate de către acesta sau de către mandatari;
c) adeverinţă emisă de agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale, conform anexei nr. 5;
d) adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, manifestări promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea;
e) adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;
f) adeverinţă emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţă, conform anexei nr. 5.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor conţine datele necesare identificării bunurilor la care se referă, date prezentate individual sau în liste anexate.
(4) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se pot exporta în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, fără certificat de export.

Art. 16
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Anexa nr. 1

CONTRACT DE ÎMPRUMUT Încheiat între:

I. Muzeul (sau altă instituţie) ……………………………………….., cu sediul în ……………………………………………(se înscrie adresa completă), reprezentat prin domnul/doamna …………………………………….., director, şi domnul/doamna ………………………………….., contabil-şef, în calitate de instituţie care dă cu împrumut, numită în acest contract muzeul,
şi
II. (Instituţia din străinătate) …………………………………., cu sediul în …………………………………………………(se înscrie adresa completă), reprezentată prin domnul/doamna ……………………………………, director (sau altă funcţie care poate angaja instituţia), în calitate de instituţie care ia cu împrumut, numită în acest contract organizatorii.

Art. 1: Obiectul contractului
1.1. Muzeul împrumută organizatorilor obiectele prevăzute în anexa nr. ……………….
1.2. Obiectele se împrumută pentru a face parte din expoziţia ……………………… ………………….
Expoziţia va fi deschisă la ……………………(localitatea), ………………………………………..(sediu), în perioada …………………………..(vor fi înscrise zilele limită).

Art. 2: Durata împrumutului
2.1. Durata împrumutului începe în momentul plecării obiectelor din muzeu de la ………………………. (localitatea) şi se termină în momentul restituirii lor la ………………………. (localitatea). Perioada împrumutului include perioada expoziţiei, a transportului de la şi către muzeu, precum şi cea necesară ambalării, dezambalării şi expunerii obiectelor, începând cu data plecării ………………………….până la reîntoarcerea obiectelor în muzeu.

Art. 3: Transportul
3.1. Transportul obiectului (obiectelor) se va face atât la dus, cât şi la întors cu …………………………..(mijlocul de transport) pe ruta ………………………….
3.2. Obiectele vor ajunge la ………………….(localitatea) înainte de ……………………(data) şi vor trebui să revină la muzeu cel mai târziu la data de ………………..
3.3. Pe toată perioada transportului obiectele vor fi însoţite de un specialist al muzeului.
3.4.Toate cheltuielile de transport dus-întors vor fi suportate de către organizatori.

Art. 4: Asigurare
4.1. Obiectele vor fi asigurate pe toată durata împrumutului plus ……………(minimum 5 zile) după întoarcerea la ………………(sediul muzeului), în sistemul “de la perete la perete”, împotriva tuturor riscurilor, prin intermediul companiei ………………………………….Poliţa de asigurare va acoperi întreaga perioadă a împrumutului.
4.2. Asigurarea va fi făcută pentru valoarea de ……………………….(poliţa trebuie să aibă anexată lista obiectelor).
4.3. Organizatorii se obligă să transmită muzeului poliţa şi certificatul de asigurare în original, cu 5 (cinci) săptămâni înainte de plecarea obiectului (obiectelor) din ………………., astfel încât muzeul să poată îndeplini formalităţile de export temporar în timp util. Nerespectarea acestui termen poate duce la imposibilitatea de a obţine aprobarea Ministerului Culturii şi Identității Naționale (Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor), absolut necesară pentru a întocmi, în timp util, formalităţile de export temporar al obiectului (obiectelor).
4.4. În caz de furt, de pierdere sau de deteriorare parţială ori totală a unui obiect, suma plătită de asigurător pentru a despăgubi muzeul nu aduce atingere dreptului de proprietate al muzeului asupra obiectului, acesta putând să-şi recupereze obiectul furat, pierdut sau deteriorat parţial ori total, oriunde s-ar găsi el şi în orice moment. Muzeul se obligă să ramburseze suma încasată de la asigurător dacă obiectul este găsit, în momentul restituirii obiectului la muzeu.
4.5. Organizatorii rămân răspunzători faţă de muzeu de valoarea integrală a obiectelor furate, pierdute, distruse total sau parţial, dacă muzeul, fără culpă din partea sa, nu va putea încasa poliţa de asigurare.
4.6. În caz de stricăciune, o comisie în care vor fi reprezentaţi atât muzeul, cât şi organizatorii va evalua pagubele suferite de obiect. Suma care va reprezenta contravaloarea pagubelor suferite va acoperi costul restaurării plus valoarea deprecierii ce rămâne după restaurare.

Art. 5: Ambalare şi însoţire
5.1. Obiectele vor fi ambalate de către muzeu, iar la ………………, la întoarcere, de către organizatori.
5.2. Un specialist al muzeului va însoţi obiectele la dus şi va asista la dezambalarea şi montarea lor în expoziţie la ………La închiderea expoziţiei la ……….., specialistul muzeului va asista la demontarea obiectelor din expoziţie şi la ambalarea lor, însoţind obiectele la întoarcere, la …….
5.3. Organizatorii vor suporta toate cheltuielile de deplasare a specialistului desemnat de muzeu (transport, cazare, diurnă, asigurări de transport şi sănătate, taxe consulare).

Art. 6: Conservare şi securitate
6.1. Obiectele vor fi expuse pe toată durata expoziţiei în conformitate cu normele muzeologice standard privind microclimatul (umiditatea relativă a aerului şi temperatura) şi iluminatul.
6.2. Obiectele vor fi însoţite de fişe de conservare, întocmite de către conservatorul muzeului. Specialistul desemnat de către organizatori şi conservatorul muzeului vor certifica autenticitatea a ceea ce este consemnat în fişe, de fiecare dată, la sosirea şi la plecarea obiectelor. Obiectele vor fi restituite muzeului în aceeaşi stare de conservare ca la plecare. Ultima verificare a stării de conservare va fi făcută la sosirea obiectelor la …………de către conservatorul muzeului.
6.3. Organizatorii vor lua toate măsurile necesare pentru securitatea obiectelor pe toată durata împrumutului, spaţiile de depozitare şi sălile de expunere vor fi dotate cu sisteme de control al microclimatului şi cu instalaţii antifurt şi antiincendiu.
6.4. Orice incident sau accident privind obiectele împrumutate va fi imediat semnalat muzeului, care va stabili de comun acord cu organizatorii măsurile ce se impun.

Art. 7
7.1. Muzeul autorizează organizatorii să reproducă obiectele împrumutate în scopuri promoţionale şi pedagogice numai pe durata expoziţiei. Drepturile de reproducere sunt cedate numai pe perioada expoziţiei. Orice reproducere va purta următoarea menţiune:
Muzeul ………………………………………………..
7.2. Organizatorii vor oferi gratuit muzeului un număr de ……exemplare ale catalogului expoziţiei şi câte ……exemplare din fiecare tip de reproducere imprimată.
7.3. În cazul în care se vor realiza filme, casete video sau alte materiale publicitare audiovizuale şi multimedia care includ obiecte împrumutate, organizatorii vor oferi gratuit muzeului câte o copie după fiecare material.
7.4. La închidere, muzeul va primi un exemplar complet al dosarului de presă al expoziţiei, cuprinzând toate cronicile, articolele, studiile ce vor fi publicate în presă.

Art. 8: Invitaţii (dacă este cazul)
Directorul muzeului va fi invitat la vernisaj de către organizatori. Cheltuielile de deplasare, transport, cazare, diurnă, asigurări de transport şi sănătate, taxe consulare vor fi suportate de organizatori.

Art. 9: Contractul
9.1. Muzeul şi organizatorii se vor consulta cu privire la orice aspect care nu este prevăzut în prezentul contract, de fiecare dată când va fi necesar.
9.2. Orice litigiu s-ar ivi cu privire la executarea prezentului contract şi referitor la obiectele împrumutate se va regla conform legislaţiei române, de către o instanţă română competentă, dar aceasta numai după ce, în prealabil, au fost epuizate toate căile de reconciliere.
9.3. Orice reclamaţie din partea muzeului va trebui înaintată în interval de 5 (cinci) zile de la întoarcerea obiectului la ……….
9.4. Prezentul contract este redactat în limbile română şi ……, în 4 (patru) exemplare, ambele versiuni având aceeaşi putere juridică. Fiecare parte va păstra câte un exemplar din fiecare versiune.
9.5. Prezentul contract intră în vigoare o dată cu semnarea şi ştampilarea lui de către ambele părţi, pe fiecare pagină.
9.6. Contractul este valabil numai însoţit de poliţa de asigurare în original, care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 10: Forţa majoră
10.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
10.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.
10.3. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de camera de comerţ şi industrie sau de alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
10.4. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.
10.5. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

Art. 11: Încetarea contractului
11.1. Contractul încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în următoarele cazuri:
• când oricare dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale pentru acest contract;
• când oricare dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată;
• când oricare dintre părţi a fost pusă sub interdicţie judecătorească;
• când oricare dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;
• când oricare dintre părţi îşi încalcă din nou obligaţiile sale după ce a fost avertizată de cealaltă parte că o nouă încălcare a obligaţiilor sale duce la rezilierea contractului;
• în maximum ……zile de la data când oricare dintre părţi a fost notificată că şi-a încălcat obligaţiile asumate, că nu execută sau că execută în mod necorespunzător respectiva obligaţie.
11.2. Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare în minimum ……zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
11.3. Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
11.4. Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 12: Soluţionarea litigiilor
12.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
12.2. Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de …….
12.3. Prezentul contract s-a încheiat pe data de ……în ……exemplare.

Semnături ……………………..
NOTĂ:
Menţiunile din paranteze au rol ajutător.
Semnături ……………………

Anexa nr. 2

MANDAT
Domnul/Doamna ………………………………………………. este desemnat/desemnată în calitate de curier al expoziţiei ………………………………………. solicitată de ……………………………………. pentru a fi organizată la ……………………………………………….. în perioada ……………………………………..
Deplasarea se va efectua în perioada ………………………………………………………………………….
Curierul are autoritatea de a acţiona în numele deţinătorului în ceea ce priveşte protecţia operei de artă până în momentul în care aceasta este oficial predată muzeului împrumutător.
El trebuie să fie fizic prezent în toate momentele transportului. Orice restricţie legală care interzice curierului (anumite zone aeroportuare) trebuie anunţată deţinătorului.
Curierul are următoarele îndatoriri:
• supraveghează transportul, manipularea şi instalarea operei de artă, asigurându-se de condiţiile optime de conservare şi securitate ale acesteia;
• cunoaşte ruta şi destinaţia;
• are obligaţia să cunoască fişa de conservare a operei de artă, să o semneze şi să o prezinte spre cunoştinţă şi contrasemnare reprezentantului autorizat de la muzeul împrumutător. O copie a acestei fişe trebuie să parvină deţinătorului;
• anunţă imediat telefonic sau prin fax (conducerea muzeului sau, după caz, Ambasada României din ţara respectivă) orice fel de problemă care contravine integrităţii, securităţii operei de artă sau contractului de împrumut.
Director, ……………………..
Curier, ………………………

Anexa nr. 3

CERERE pentru eliberarea unui certificat de export

I. Datele de identificare a solicitantului
1. Codul solicitantului (CNP sau cod fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2.1. Numele: ………………………………. Prenumele: ……………………………………… sau
2.2.Denumirea: ……………………………………………………………..
3.Adresa/Sediul social, după caz: Localitatea: ………………………….. Judeţul: ………………………. Str…… Nr………Bl………Sc……..Et…….Ap…….Sectorul……….Cod poștal……………..
4. Calitatea:
Proprietar Mandatar al unui Administrator de proprietar bunuri proprietate publică

II. Datele privind operaţiunea de export pentru care se solicită certificatul de export 1.
Se solicită exportul definitiv Se solicită exportul temporar, data revenirii în teritoriul frontierei româneşti fiind
…………….
2. Bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere fac parte din patrimoniul cultural naţional?
Nu Da
Daca da, indicaţi la rubrica “Observaţii de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată documentele de referinţă (ordinul de clasare, certificatul de clasare).
3. Aţi solicitat anterior clasarea bunului/bunurilor/unora dintre bunurile la care se referă prezenta cerere?
Nu Da
Dacă da, indicaţi la rubrica “Observaţii” de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituţii aţi solicitat clasarea, data solicitării şi răspunsul acesteia.
4. Aţi solicitat anterior emiterea unui certificat de export pentru bunul/bunurile/unele dintre bunurile la care se referă prezenta cerere?
Nu Da
Dacă da, indicaţi la rubrica “Observaţii” de la secţiunea III pct. 1.6 din cerere sau la coloana 1.6 din lista anexată cărei instituţii aţi solicitat acest fapt, data solicitării şi răspunsul primit.

III. Datele privind bunul/bunurile pentru care se solicită certificatul de export
1. Descrierea bunului cultural
(Se completează în situaţia în care se solicită exportul unui singur bun sau al unui tiraj/lot de bunuri identice)
1.1. Denumirea bunului cultural ………………………………………………………………
1.2. Autor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz) ………….. …………… …
1.3. Titlul sau tema (dacă este cazul) ……………………………………………………….
1.4. Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificare (după caz) …………………………………………………..
1.5. Datare, anul fabricaţiei (după caz) ………………………………………………………..
1.6. Observaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.) ………………………………………………………
2. Descrierea colecţiei/lotului de bunuri diferite (Se completează lista anexată cererii) ……………………………………………………..
Data ………………….
Semnătura/ştampila solicitantului ………………………………

Anexa nr. 3A

LISTA bunurilor culturale pentru care se solicită certificat de export

Nr. crt.Denumirea bunului culturalAutor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuireTitlul sau temaMaterial, tehnică, dimensiuni (dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificareDatare, anul fabricaţieiObservaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.)
(1)(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)

Data …………………
Semnătura/ştampila solicitantului ……………………………

Anexa nr. 4

CERTIFICAT DE EXPORT DEFINITIV

Nr. …………..din …………………..

În temeiul prevederilor art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările ulterioare, se emite următorul certificat de export definitiv pentru bunul/bunurile care se identifică prin:
1. datele din lista anexă (obligatorie pentru colecţii sau loturi de obiecte diferite): ………………………………………………………………………………
2. datele următoare (în cazul unui singur obiect, al unui tiraj sau lot de obiecte identice): …………………………………………………………………….
2.1. domeniul din care face parte (a se vedea art. 3 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare) ……………………………………………………;
2.2. denumirea bunului cultural …………………………………………….. …………………………. ;
2.3. autor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuire …………………………. ……………………… ;
2.4. titlul sau tema ………………………………………………………………………………;
2.5. material, tehnică, dimensiuni, alţi parametri de identificare …………….. ………………….. ;
2.6. datare …………………………………………………………………………………………; 2.7.observaţii ……………………………………………………………………………………….
3.1. Prezentul certificat însoţeşte bunul/bunurile la care face referire, fiind obligatorie prezentarea acestuia la punctele vamale de control şi vămuire din interiorul ţării sau de frontieră, precum şi altor autorităţi competente.
3.2. Prezentul certificat nu garantează valoarea şi autenticitatea bunului/bunurilor la care face referire şi nici legitimitatea titlului de proprietate al deţinătorului său asupra bunului/bunurilor în cauză.
Director, ………………….

Anexa nr. 4A

LISTA bunurilor culturale pentru care s-a emis certificat de export definitiv/temporar nr. ………… din ………………….

Nr. crt.Domeniul din care face parte (în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000)Denumirea bunului culturalAutor/autori, atelier, marcă, şcoală, atribuireTitlul sau temaMaterial, tehnică, dimensiuni (dimensiunile suportului) şi alţi parametri de identificareDatare, anul fabricaţieiObservaţii (documente de referinţă, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezenţa semnăturilor, inscripţionărilor, mărcilor etc.)
(1)(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)(1.7)

Director, ………………………

Anexa nr. 5

ADEVERINŢĂ
…………………………………………………..
(Denumirea persoanei juridice de drept public sau privat) Codul unic de înregistrare ………………………….
Adresa ……………………………………………………… Telefon …………………….., fax ………………………
Prin prezenta se adevereşte că bunurile culturale mobile din tabelul de mai jos au fost create de artişti (meşteri) în viaţă şi potrivit prevederilor art. 81 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările ulterioare, nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate fără certificat de export.

Nr. crt.Denumirea bunului culturalAutorulObservaţii
(1)(1.1)(1.2)(1.3)

……………………………………………………..
(Persoana autorizată – numele, prenumele, semnătura, ştampila)

Anexa nr. 6

CERTIFICAT DE EXPORT TEMPORAR
Nr. ………………din ………………..

În temeiul art. 37 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările ulterioare, se emite următorul certificat de export temporar pentru bunul/bunurile care sunt cuprinse în tabelul care face parte integrantă din prezentul certificat:
Date despre exportator – persoană fizică:
Numele ……………………., prenumele ……………………., domiciliat în localitatea ……………………., str. ……………………..nr. ….., bl ……, sc. ……, et. ….., ap ….., sectorul ….., codul poştal …………, judeţul ……………………., posesor al B.I./C.I. seria …….nr. …………, eliberat de …………………….la data de …………………….
Date despre exportator – persoană juridică:
Denumirea ………………………………………………………………………………
Adresa: str. ……………………..nr. ……, bl ……, et. ……, ap ….., sectorul ….., codul poştal …………………., localitatea ……………………., judeţul ……………………., codul de înregistrare fiscală ………………………………………….
Ţara de destinaţie a exportului …………………….
Data preconizată pentru revenirea bunurilor culturale în România: Ziua …………..luna ………………..anul ………
Director, ……………………..Share on:Această intrare a fost publicată în LegislațiePiața de artă și etichetată certificat de expoertdirectia de culturadirectia de patrimoniuexport artaexport bunuri culturaleexport bunuri patrimoniuk scoatere din tara tablouriexport definitivexport temporarlegea 182 . Pune legătura în semnele de carte.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top