norme clasare bunuri culturale

Norme de clasare a bunurilor culturale mobile

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 11/09/2008

Capitolul I – Categorii şi domenii de aplicare

Art. 1
Patrimoniul cultural național mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiințifică şi tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural şi ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator uman şi ale contribuției româneşti, precum şi a minorităților naționale la civilizația universală.

Art. 2
Bunurile care alcătuiesc patrimoniul cultural național mobil sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II – Criteriile de clasare a bunurilor culturale mobile

Art. 3
Clasarea bunurilor culturale mobile se realizează potrivit dispozițiilor Legii nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor norme elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor.

Art. 4
(1) Prin clasare se înțelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural național mobil, fond şi tezaur, potrivit legii.
(2) Clasarea se efectuează pe baza unui raport de expertiză întocmit de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor, pentru domeniul din care face parte bunul cultural respectiv.

Art. 5
(1) Criteriul de clasare este un standard calitativ şi cantitativ pe baza căruia se evaluează semnificația sau importanța culturală a bunurilor mobile şi se determină categoria juridică a patrimoniului cultural național din care fac parte aceste bunuri.
(2) În vederea clasării în categoriile fond şi tezaur se vor lua în considerare cele două tipuri de criterii de clasificare, generale şi specifice, prevăzute în prezentele norme.

Art. 6
(1) Criteriile generale de clasare sunt standarde pe baza cărora se evaluează semnificația sau importanța culturală a bunurilor mobile şi prin care se determină dacă acestea sunt susceptibile de a fi clasate.
(2) Criteriile generale de clasare sunt:
a) vechimea – criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural a fost realizat într-o perioadă mai îndepărtată, cel puțin cu 50 de ani înainte de data efectuării expertizei, şi se acordă puncte valorice într-un cuantum proporțional cu vechimea determinată;
b) frecvența – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural aparține unei serii de bunuri identice sau unui lot de bunuri din aceeaşi tipologie şi se determină prezența bunurilor în cauză pe teritoriul românesc; în raport cu semnificația artistică se analizează dacă acestea se înscriu într-o tipologie determinată care cuprinde opere cu tematică şi manieră de realizare artistică relativ similare şi dacă asemenea opere sunt prezente în colecții publice sau private ori în circuitul civil;
c) starea de conservare – criteriul în baza căruia se analizează gradul în care bunul cultural îşi păstrează integritatea şi caracteristicile inițiale ori se află într-o stare care să permită reconstituirea sau restaurarea acestuia.
(3) Pentru fiecare dintre cele 3 criterii generale prevăzute la alin. (2), punctajul valoric maxim care se poate acorda este de 100 de puncte.
(4) Pentru bunurile reprezentând descoperiri arheologice terestre sau subacvatice se acordă punctajul maxim la criteriul vechime.
(5) Pentru bunurile provenind din dezmembrarea unor monumente istorice se acordă punctajul maxim la criteriul frecvență.
(6) Expertizarea potrivit criteriilor generale de clasare se realizează în scopul de a se stabili dacă bunurile culturale mobile sunt susceptibile de a fi clasate.
(7) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor generale este următoarea:
a) punctajele valorice se acordă pentru fiecare criteriu general şi se însumează;
b) dacă suma realizată este de până la 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat nu este susceptibil de a fi clasat;
c) dacă suma realizată este egală cu sau mai mare de 150 de puncte valorice, bunul cultural mobil expertizat este susceptibil de a fi clasat şi se procedează la expertizarea acestuia de către un expert acreditat de Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor, în funcție de domeniul din care face parte bunul cultural în cauză;
d) expertul validează sau invalidează punctajul acordat potrivit criteriilor generale şi expertizează bunul potrivit criteriilor de clasare specifice.

Art. 7
(1) Criteriile specifice de clasare sunt standarde specifice unui domeniu, pe baza cărora se evaluează semnificația sau importanța arheologică, istoric-documentară, artistică, etnografică, ştiințifică ori tehnică a bunurilor culturale şi prin intermediul cărora se determină valoarea culturală deosebită sau excepțională, stabilindu-se categoria juridică a patrimoniului cultural național din care acestea fac parte.
(2) Criteriile specifice de clasare sunt:
a) valoarea istorică şi documentară – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural serveşte la cunoaşterea unui fapt istoric de importanță sau semnificație majoră, în sensul că este o mărturie istorică din perioada în care acel fapt s-a petrecut;
b) valoarea memorială – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural a aparținut unei personalități importante a istoriei, culturii şi civilizației naționale sau internaționale ori constituie o mărturie directă şi semnificativă privind viața şi activitatea acelei personalități;
c) autenticitatea – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural este o operă realizată în mod evident de un autor identificat sau este fabricat într-un atelier, într-o manufactură ori într-o fabrică precis determinată ca aparținând unei epoci, unui anumit stil artistic, unei anumite culturi sau civilizații;
d) autorul, atelierul sau şcoala – criteriul în baza căruia se analizează dacă bunul cultural aparține unui autor important sau a fost realizat în ateliere, manufacturi ori fabrici importante pentru o epocă istorică, un stil artistic, o cultură sau o civilizație;
e) calitatea formală – criteriul în baza căruia se analizează dacă un bun cultural este o realizare artistică importantă, o piesă de o expresivitate plastică deosebită sau excepțională ori o piesă care se remarcă prin însuşirile ce decurg din tehnica de execuție (inclusiv suportul material), din unicitatea sau raritatea concepției, precum şi din creativitatea acesteia.
(3) Punctajul valoric ce se poate acorda în urma expertizării potrivit criteriilor specifice de clasare este diferențiat în funcție de încadrarea bunului cultural mobil în unul dintre domeniile: arheologic şi istoric-documentar, artistic, etnografic, ştiințific sau tehnic, după cum urmează:

Domeniul în care se încadrează bunul potrivit legii Punctaj  valoric maxim în baza criteriilor specifice
Valoarea istorică și documentarăValoarea memorialăAutentici-tateaAutorul, atelierul sau școalaCalitatea formală
1. Bunuri arheologice și istoric-documentare1001001002525
2. Bunuri cu semnificație artistică2525100100100
3. Bunuri cu semnificație etnografică505010010050
4. Bunuri de importanță științifică1002510025100
5. Bunuri de importanță tehnică2525100100100

(4) Modalitatea de expertizare potrivit criteriilor specifice este următoarea:
a) punctele valorice se acordă pentru fiecare criteriu specific şi se însumează;
b) suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor specifice se adună cu suma punctelor valorice acordate în urma expertizării pe baza criteriilor generale şi se obține astfel suma finală a punctelor valorice;
c) dacă suma finală a punctelor valorice este cuprinsă între 200 şi 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică fond a patrimoniului cultural național;
d) dacă suma finală este de peste 350 de puncte valorice, bunul în cauză se clasează în categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural național.
(5) Expertizarea potrivit criteriilor specifice de clasare se realizează în scopul stabilirii categoriei juridice a patrimoniului cultural național în care se propune clasarea bunului cultural mobil respectiv, potrivit legii.
(6) Contestarea raportului de expertiză se face la Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiințării expertului; soluționarea contestației se comunică în termen de 20 de zile de la data depunerii.

Capitolul III – Procedura de clasare a bunurilor culturale

Art. 8
(1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu sau la cerere.
(2) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face din oficiu în următoarele situații:
a) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale şi administrate de instituții publice, regii autonome, companii naționale, societăți naționale ori alte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar;
b) pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea cultelor religioase;
c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul vânzării publice prin licitație sau prin intermediul unui agent autorizat;
d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicită exportul temporar sau definitiv;
e) pentru bunurile culturale mobile descoperite întâmplător ori în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice;
f) pentru bunurile culturale mobile confiscate;
g) pentru bunurile culturale mobile care au făcut obiectul unor tentative de export ilegal;
h) pentru bunurile culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul României;
i) pentru bunurile culturale mobile aflate în custodia instituțiilor publice, care urmează să fie restituite;
j) pentru bunurile culturale mobile ce urmează a fi restaurate;
k) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşării unei cercetări penale.

Art. 9
(1) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) – g) şi k), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, care trebuie înştiințate de către persoanele fizice şi juridice în măsură.
(2) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către instituțiile publice care le administrează.
(3) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către cultele religioase care le dețin.
(4) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. h), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către direcția de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, inclusiv în lipsa bunurilor culturale mobile respective.
(5) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către instituțiile publice care le au în custodie.
(6) Pentru bunurile culturale mobile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. j), declanşarea procedurii de clasare se realizează de către proprietar, titularul altor drepturi reale sau al dreptului de administrare.

Art. 10
Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul unei cercetări penale, procurorul sau organul de poliție judiciară va comunica în scris serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor competent existența dosarului penal, menționând bunurile culturale ce fac obiectul cercetării penale şi încadrarea juridică a faptelor penale.

Art. 11
(1) Declanşarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile, la cerere, se face la solicitarea persoanelor fizice şi a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv.
(2) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil.

Art. 12
Clasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de clasare.

Art. 13
(1) Persoanele fizice sau juridice interesate în clasarea unui bun cultural mobil vor solicita unui expert acreditat sau unei instituții specializate cu activitate în domeniu realizarea expertizei, conform criteriilor generale de clasare.
(2) Declanşarea procedurii de clasare, din oficiu sau la cerere, se realizează numai pentru bunurile culturale mobile care, în urma expertizării potrivit criteriilor generale de clasare, au fost stabilite ca fiind susceptibile de a fi clasate, conform raportului de expertiză prin care se propune clasarea.
(3) În cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiză cuprinzând datele de identificare a bunurilor se vor comunica de către expert persoanelor fizice sau juridice respective în termen de 30 de zile de la data finalizării expertizei.
(4) Contestarea raportului de expertiză a bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor, în termen de 10 zile de la primirea înştiințării expertului. Soluționarea contestației se comunică în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
(5) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul primit, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 14
(1) În vederea declanşării procedurii de clasare în privința bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), b), i) şi j), instituțiile publice respective vor depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente, după caz:
a) cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deținute, raportul de expertiză întocmit de experți acreditați şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) şi b);
b) cererea de clasare a bunurilor aflate în custodie, inventarul bunurilor, raportul de expertiză întocmit de experți acreditați şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de restituire, depusă în formă autentică, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i);
c) cererea de clasare, inventarul bunurilor, în cazul bunurilor deținute de instituții publice şi de cultele religioase, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiză întocmit de experți acreditați, potrivit legii, fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm), propunerea privind restaurarea, documentația din care să rezulte necesitatea restaurării, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. j).
(2) În vederea declanşării procedurii de clasare în privința bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c)-g) şi k), persoanele fizice sau juridice interesate vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor un dosar care să cuprindă următoarele documente, după caz:
a) cererea de clasare;
b) raportul de expertiză întocmit de experți acreditați, potrivit legii;
c) fişa standard a obiectului/obiectelor;
d) fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm);
e) înştiințarea privind oferta de vânzare sau de intermediere a vânzării unui bun cultural mobil susceptibil de a fi clasat, întocmită potrivit legii de către operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c);
f) cererea de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, întocmită potrivit dispozițiilor legale, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d);
g) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite întâmplător, întocmit de primarul localității în a cărei rază a fost făcută descoperirea, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e), teza I;
h) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor culturale mobile descoperite în cadrul unor cercetări arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e) teza II;
i) copie legalizată de pe actul prin care se face dovada confiscării, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) şi k).
(3) În vederea declanşării procedurii de clasare în privința bunurilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. h), Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcția de specialitate, va transmite Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor cererea de clasare, rapoarte de expertiză întocmite de experți acreditați de Ministerul Culturii şi Cultelor, însoțite de fotografii ale bunurilor sau de alte date existente care pot fi utilizate în vederea expertizării.
(4) Pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanşării unei cercetări penale, dosarul de clasare va fi întocmit de către specialişti din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor din municipiul Bucureşti sau din județul în a cărui rază teritorială îşi are sediul organul de urmărire penală care a comunicat în scris despre existența dosarului penal privind bunurile culturale, sprijiniți de experți acreditați de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(5) Termenul pentru depunerea dosarului este următorul:
a) 5 zile de la data ofertei de licitație publică, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c);
b) 5 zile de la data cererii de eliberare a certificatului de export temporar sau definitiv, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d);
c) 10 zile de la data descoperirii bunului respectiv, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. e);
d) 15 zile de la data intrării în proprietatea statului a bunurilor respective, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. f), g) şi k);
e) 10 zile de la data înregistrării cererii de restituire, pentru bunurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. i).
(6) În vederea declanşării procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile prevăzute la art. 10, persoanele interesate vor depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele documente: cererea de clasare, inventarul bunurilor culturale mobile deținute, fişa standard a obiectului/obiectelor, raportul de expertiză întocmit de experți acreditați şi fotografia color a obiectului/obiectelor (9 x 12 cm).
(7) Cererea de clasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu excepția cererii de clasare formulate de Ministerul Culturii şi Identității Naționale.
(8) Fişa standard a obiectului/obiectelor se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(9) Raportul de expertiză se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 15
În situația în care, prin expertiza realizată în legătură cu un bun pentru care se solicită exportul definitiv sau temporar, s-a stabilit că acesta nu este un bun cultural susceptibil de a fi clasat, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor emite certificatul de export potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 16
(1) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor în vederea declanşării procedurii de clasare, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor transmit direcției de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele respective.
(2) În termen de 5 zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor comunică proprietarului bunului respectiv înştiințarea de declanşare a procedurii de clasare, întocmită potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Pe perioada desfăşurării procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil acesta se află sub regimul de protecție prevăzut, potrivit dispozițiilor legii, pentru bunurile clasate în tezaur.
(4) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privința cărora s-a declanşat procedura de clasare au obligația de a permite examinarea bunurilor respective de către experți acreditați.

Art. 17
(1) Dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării se supune analizei Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) dosarele incomplete sau care conțin date eronate, acestea fiind returnate solicitantului de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii, cu excepția situației în care bunurile culturale mobile urmează să fie exportate, când termenul se reduce la 10 zile de la data depunerii. Solicitantul are obligația de a depune dosarul în forma cerută de prezentele norme, în termen de 10 zile de la primirea acestuia.

Art. 18
(1) În situația în care, în vederea întocmirii raportului de expertiză, se impune executarea de analize de laborator, respectivele bunuri sunt preluate de către serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu acordul proprietarilor bunurilor respective, în baza unui proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(2) Analizele de laborator efectuate potrivit alin. (1) se vor realiza în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal şi se vor depune la Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor.

Art. 19
(1) Organismul ştiințific competent să hotărască asupra propunerilor de clasare este Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor.
(2) Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor analizează dosarul cuprinzând documentele în vederea clasării şi hotărăşte clasarea sau respingerea clasării bunului cultural mobil respectiv.
(3) Hotărârile de clasare sau, după caz, de respingere a cererii de clasare se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la şedință. În caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv.
(4) Hotărârile privind clasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de clasare, urmând ca acesta din urmă să fie aprobat în interiorul termenului prevăzut la art. 12.
(5) În termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de clasare, o copie de pe acesta, împreună cu certificatul de clasare, fişa standard a obiectului/obiectelor şi un extras din concluziile raportului de expertiză, întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, se transmite proprietarului, titularului altor drepturi reale sau al dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente; formularul certificatului de clasare este prevăzut în anexa nr. 6.
(6) Ordinul de clasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; contestația se soluționează de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data depunerii. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de soluționarea contestației, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, potrivit legii.
(7) Instituțiile care primesc documentele prevăzute la alin. (5) vor proceda după cum urmează:
a) instituțiile publice specializate sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidența analitică şi sinoptică proprie;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor le vor transmite proprietarilor sau titularilor de drepturi reale ori ai dreptului de administrare îndreptățiți, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, şi vor introduce informațiile cuprinse în acestea în baza de date privind evidența bunurilor culturale mobile aflate în raza lor de competență teritorială.
(8) Hotărârile privind respingerea cererii de clasare a bunurilor culturale mobile se comunică, prin Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, persoanelor fizice sau juridice care au declanşat procedura de clasare, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.
(9) Persoanele fizice sau juridice care primesc comunicările prevăzute la alin. (8) vor proceda după cum urmează:
a) instituțiile publice specializate vor opera modificările ce se impun în evidențele proprii;
b) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite comunicările proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale ori ai dreptului de administrare, în termen de maximum 3 zile de la data primirii, vor consemna informațiile privind procedura astfel finalizată în evidențele proprii şi vor emite certificatele de export, după caz.

Art. 20
(1) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea de clasare a bunului cultural mobil poate fi contestată de către proprietar sau de către titularii de alte drepturi reale, în termen de 10 zile de la data comunicării respectivei hotărâri; contestația se depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Soluționarea contestației se comunică persoanei respective în termen de 20 de zile de la depunerea acesteia.
3) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul primit, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 21
Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale asupra bunurilor culturale mobile în privința cărora a fost respinsă cererea de clasare vor putea iniția o nouă procedură de clasare după curgerea unui termen de cel puțin 3 ani de la data adoptării hotărârii de respingere a cererii de clasare; în cazul în care au apărut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus prin hotărâre adoptată de Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor.

Art. 22
Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în cele două inventare, fond sau tezaur, după caz.

Capitolul IV – Procedura de declasare a bunurilor culturale mobile

Art. 23
(1) Prin declasare se înțelege procedura de scoatere din categoriile juridice ale patrimoniului cultural național a unui bun cultural mobil clasat şi de radiere a acestuia din inventarul fondului sau, după caz, al tezaurului patrimoniului cultural național.
(2) Declasarea unui bun trebuie finalizată în cel mult 3 luni din momentul declanşării procedurii de declasare.

Art. 24
(1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor dreptului de proprietate sau din oficiu, în următoarele cazuri:
a) invalidarea expertizei;
b) distrugere;
c) deteriorare gravă care nu poate fi remediată prin operațiuni de restaurare.
(2) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) se realizează numai în urma sesizării formulate de către persoanele fizice sau juridice interesate, depusă la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.
(3) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează de către experți acreditați potrivit legii sau de către specialişti recunoscuți de organismele internaționale cu activitate în domeniu, special desemnați în acest sens prin ordin al ministrului culturii.
(4) Constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează de către un expert acreditat şi de un conservator sau un restaurator acreditat potrivit legii, special desemnați în acest sens de Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor.
(5) În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), expertul sau specialistul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză pe care îl va comunica Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor în termen de 5 zile de la desemnarea sa; raportul de expertiză va fi întocmit în conformitate cu criteriile specifice de clasare prevăzute la art. 7 alin. (2).
(6) În vederea constatării cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), conservatorul sau restauratorul desemnat în acest sens întocmeşte un act de constatare, iar expertul desemnat în acest sens întocmeşte un raport de expertiză, conform criteriilor specifice de clasare prevăzute la art. 7 alin. (2); actul de constatare şi raportul de expertiză se comunică Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, în termen de 5 zile de la desemnare.

Art. 25
(1) Declanşarea din oficiu a procedurii de declasare se face de către:
a) serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale, pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice de drept privat sau pentru bunurile proprietate publică aflate în administrarea instituțiilor publice nespecializate, dacă aceste bunuri se află în evidențele serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale şi dacă în cursul activităților de monitorizare desfăşurate în condițiile art. 22 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 182/2000 s-a constatat că distrugerea sau deteriorarea lor gravă nu poate fi remediată prin operațiuni de restaurare;
b) instituțiile publice specializate, pentru bunurile culturale mobile pe care le administrează, dacă este întrunită una dintre condițiile stabilite la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 182/2000;
c) Ministerul Culturii şi Identității Naționale, prin direcția de specialitate, conform legii.
(2) În vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Identității Naționale vor depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(3) În vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), instituțiile publice specializate vor depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Identității Naționale cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(4) În vederea declanşării procedurii de declasare în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c), direcția de specialitate va înainta Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor cererea de declasare împreună cu o fotocopie după fişa standard a bunului cultural respectiv.

Art. 26
(1) Declanşarea la cerere a procedurii de declasare se face la solicitarea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile respective.
(2) În vederea declanşării procedurii de declasare prevăzute la alin. (1), solicitanții vor depune la serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor în a căror evidență se află bunul cultural mobil clasat cererea de declasare şi fotocopia fişei standard a obiectului/obiectelor, în termen de 10 zile de la data la care au cunoscut sau trebuiau să cunoască cauza care conduce la declanşarea procedurii de declasare.
(3) Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor vor transmite la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentele prevăzute la alin. (2), în termen de 5 zile de la depunere.

Art. 27
Cererea de declasare se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 28
Documentele depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, care sunt incomplete sau conțin date eronate, se restituie persoanei fizice ori juridice care le-a depus, în termen de 10 de zile de la data depunerii.

Art. 29
(1) Documentele depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor se supun analizei Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.
(2) În termen de 5 zile de la data depunerii documentelor la Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor vor fi desemnați experții sau specialiştii şi conservatorii ori restauratorii, după caz, conform art. 24 alin. (3) şi (4).

Art. 30
(1) Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor analizează, în vederea declasării, documentele prevăzute la art. 25 alin. (2)-(4) şi la art. 26 alin. (2), precum şi documentele care au fost luate în considerare la clasarea respectivului bun şi raportul de expertiză şi actul de constatare, după caz, al experților sau specialiştilor şi conservatorilor sau restauratorilor, prevăzute la art. 24 alin. (5) şi (6).
(2) Hotărârile de declasare sau, după caz, de respingere a declasării se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți la şedință. În caz de balotaj votul preşedintelui este decisiv.
(3) Hotărârile privind declasarea bunurilor culturale mobile se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit ministrului culturii şi cultelor, împreună cu proiectul ordinului de aprobare a hotărârii de declasare, urmând ca acesta din urmă să fie aprobat în interiorul termenului prevăzut la art. 23 alin. (2).
(4) Ordinul de declasare, împreună cu documentele prevăzute la art. 25 alin. (2)-(4) şi la art. 26 alin. (2), se comunică în scris proprietarului, titularului altor drepturi reale sau titularului dreptului de administrare, precum şi serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor competente de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 10 zile de la emitere.
(5) Ordinul de declasare poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare; soluționarea contestației se face de Ministerul Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de soluționarea contestației, acesta se poate adresa instanței de contencios administrativ, potrivit legii.
(6) Ordinul de declasare este luat în evidența inventarului patrimoniului cultural național mobil în care figurează bunul respectiv, procedându-se la radierea acestuia din fond sau, după caz, din tezaur.
(7) Hotărârile privind respingerea declasării se întocmesc de către Secretariatul tehnic al Comisiei Naționale a Muzeelor şi Colecțiilor, se semnează de către preşedintele acesteia şi se transmit, în termen de 30 de zile de la adoptare, persoanei fizice sau juridice care a declanşat procedura de declasare.

(8) Instituțiile publice specializate care primesc ordinul de declasare sunt obligate să opereze modificările ce se impun în evidența analitică şi sinoptică proprie.

Art. 31
(1) Hotărârea privind respingerea declasării poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.
(2) Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor va comunica răspunsul la contestație în termen de 20 de zile de la înregistrare.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul primit, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Capitolul V – Procedura trecerii unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național

Art. 32
(1) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național se realizează cu respectarea procedurii prevăzute pentru clasare.
(2) Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național se realizează din oficiu sau la cerere.

Art. 33
Declanşarea din oficiu a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național se poate hotărî de către Comisia Națională a Muzeelor şi Colecțiilor, după cum urmează:
a) în urma soluționării contestațiilor privind ordinele de clasare;
b) în urma soluționării cererilor de declasare;
c) în urma soluționării contestațiilor privind ordinele de declasare.

Art. 34
(1) Declanşarea la cerere a procedurii de trecere a unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național se realizează la solicitarea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, proprietare ale unui bun cultural mobil clasat.
(2) În vederea declanşării procedurii de trecere prevăzute la alin. (1), solicitanții vor depune la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor în a cărui evidență se află bunul cultural mobil clasat cererea de trecere, însoțită de raportul de expertiză pe care se întemeiază.
(3) Cererea de trecere se întocmeşte conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1.
(4) Procedura de trecere se declanşează, se derulează şi se finalizează potrivit procedurii de clasare reglementate prin prezentele norme.

Art. 35
În cazul în care un bun cultural mobil se declasează sau trece într-o altă categorie juridică, proprietarul, titularul dreptului de administrare sau titularul de alte drepturi reale asupra bunului cultural este obligat să depună certificatul de clasare corespunzător, în original, la direcția de specialitate a Ministerului Culturii şi Identității Naționale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii înştiințării referitoare la declasare sau, după caz, la trecerea în altă categorie juridică.

Art. 36
(1) Ordinul de trecere dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii şi Identității Naționale, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Ministerul Culturii şi Identității Naționale este obligat să soluționeze contestația în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
(3) În cazul în care contestatarul este nemulțumit de răspunsul la contestația adresată Ministerului Culturii şi Cultelor, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 37
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

CERERE

Secțiunea I: Date de identificare a solicitantului

1. Cod solicitant (CNP sau cod fiscal, după caz): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Numele………………………………. Prenumele…………………………………………………………..

sau

3. Denumirea ………………………………………………………………………………………………………

4. Adresa/Sediul social, după caz: localitatea…………………………….,județul ……………….,

str. ……………………nr. ……., cod poştal ………., bl. ……, sc. …., et. …., ap. ….,sectorul …….

5. Calitatea: |_| Proprietar |_| Mandatar al unui proprietar|_| Administrator de bunuri proprietate publică |_| Autoritate publică

Secțiunea a II-a: Date privind procedura solicitată

1. |_| Se solicită clasarea.

(Indicați la rubrica “Observații” de la secțiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa

standard prevăzută în anexa nr. 2 dacă anterior s-au mai formulat solicitări privind clasarea bunului/bunurilor în cauză.)

2. |_| Se solicită declasarea.

(Indicați la rubrica “Observații” de la secțiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa

standard prevăzută în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul

ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în

fotocopie, la cerere.)

3. |_| Se solicită trecerea dintr-o categorie juridică în alta a patrimoniului cultural național, respectiv: 

3.1. |_| Din fond în tezaur

3.2. |_| Din tezaur în fond

(Indicați la rubrica “Observații” de la secțiunea a III-a pct. 1.6 sau din coloana 1.6 din fişa

standard prevăzută în anexa nr. 2 actele privind clasarea bunului/bunurilor, respectiv ordinul

ministrului culturii şi cultelor şi certificatul de clasare, ataşându-le totodată, în

fotocopie, la cerere.)

Secțiunea a III-a: Date privind bunul/bunurile la care se referă

1. Descrierea bunului cultural

1.1. Denumirea bunului cultural

1.2. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire (după caz)

1.3. Titlul sau tema (dacă este cazul)

1.4. Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) şi alți parametri de identificare (după caz)

1.5. Datare, anul fabricației (după caz)

1.6. Observații (documente de referință, antecedente,

stare de conservare, cantitate, date speciale –

prezența semnăturilor, inscripționărilor, mărcilor etc.)

2. Descrierea colecției/lotului de bunuri diferite

(se completează fişa standard prevăzută în anexa nr. 2)

Data:

Semnătura, eventual ştampila solicitantului

Anexa nr. 2

FIŞĂ STANDARD a obiectului/obiectelor

Nr. crt.Denumirea bunului culturalAutor(i), atelier, marcă, școală, atribuire (după caz)Titlu sau temă (dacă este cazul)Material, tehnică, dimensiuni (eventual dimensiunile suportului) și alți parametri de identificare (după caz)Datare, anul faricației (după caz)Observații (documente de referință, antecedente, stare de conservare, cantitate, date speciale – prezența semnăturilor, inscripționărilor, mărcilor etc.)
( 0  )(1.1) (1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(1.6)

Data:

Semnătura, eventual ştampila solicitantului

Anexa nr. 3 

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A ………………………….

RAPORT DE EXPERTIZĂ

A. Date despre expert*)

1. Numele şi prenumele……………………………………………………………………………………..

2. Numărul, tipul şi data eliberării autorizației de expert………………………………………

3. Locul de muncă, forma de angajare………………………………………………………………..

B. Date despre proprietarul bunului cultural expertizat

1. Numele şi prenumele sau denumirea societății comerciale/instituției………………..

2. Adresa…………………………………………………………………………………………………………

3. Codul numeric personal sau codul fiscal…………………………………………………………

C. Date despre bunul cultural

1. Indicarea criteriilor utilizate în procedura de clasare………………………………………..

2. Argumentarea notelor acordate pentru fiecare criteriu…………………………………….

3. Stabilirea rezultatului expertizei, menționându-se şi valoarea materială şi ştiințifică a bunului cultural expertizat 

D. Concluzia

1. Propunerea de clasare în fond/tezaur……………………………………………………………….

2. Propunerea de neclasare…………………………………………………………………………………

Semnătura şi ştampila expertului autorizat …………………………………………………………

    ___________

*) În situația în care expertiza se realizează de către un alt expert decât cel din cadrul direcțiilor pentru cultură județene sau a municipiului Bucureşti, formularul va avea înscris antetul acestuia.

Anexa nr. 4

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A ………………………………..

ÎNŞTIINȚARE

Către ………………………………………………………(numele şi prenumele/denumirea şi adresa solicitantului)

1. Referitor la Cererea dumneavoastră nr. ………/……….., vă facem cunoscut că în urma expertizei efectuate s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural național a bunului cultural identificat prin datele următoare:

1.1. Domeniul din care face parte…………………………………………………………………………

(în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările şi completările ulterioare)

1.2. Denumirea bunului cultural…………………………………………………………………………

1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire……………………………………………………….

1.4. Titlul sau tema……………………………………………………………………………………………

1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alți parametri de identificare

1.6. Datare, anul fabricației………………………………………………………………………………..

1.7. Observații…………………………………………………………………………………………………..

2. Potrivit dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în timpul desfăşurării procedurii de clasare bunul cultural mobil la care se referă prezenta înştiințare se află sub regimul de protecție prevăzut pentru bunurile clasate în tezaurul patrimoniului cultural național mobil şi vă revin obligațiile prevăzute de acest act normativ privind măsurile de protejare a bunului respectiv.

Director,

Anexa nr. 5

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A ………………….

PROCES-VERBAL

încheiat între 1) …………………………………, în calitate de 2) …………………….., şi 3) ………………………….., în calitate de reprezentant al Direcției pentru Cultură a ……………………………………….., procedând primul la predarea şi al doilea la primirea 4) …………………………………….. .

Pe timpul predării/primirii s-au constatat următoarele:

5) ……………………………………………………..

…………………………………………………………

Bunul cultural mobil descris mai sus se predă de către proprietar Direcției pentru Cultură a ………………….. pentru efectuarea probelor de laborator în vederea clasării.

Direcția pentru Cultură a ………………………… se obligă să înapoieze bunul cultural în starea în care se afla la luarea în primire, cel mai târziu la data de 6) …………………. . 

Data …………….

Am predat

Semnătura

Am primit

proprietarului Semnătura şi ştampila reprezentantului  Direcției pentru Cultură a ………………………..

  ___________

1) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale celui care predă.

2) Calitatea celui care predă (proprietar, administrator, împuternicit).

3) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale reprezentantului direcției pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural național. 4) Denumirea bunului cultural mobil şi principalele caracteristici.

5) Constatări privind starea de conservare, integritatea.

6) Cel mult 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal.            

Anexa nr. 6

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DIRECȚIA MUZEE, COLECȚII, GARANȚII GUVERNAMENTALE Nr. ………… din ……………..

CERTIFICAT DE CLASARE

1. În temeiul prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează prezentul certificat de clasare pentru bunul cultural care se identifică prin datele următoare:

1.1. Domeniul din care face parte………………………………………………………………….

(în sensul art. 3 din Legea nr. 182/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

1.2. Denumirea bunului cultural………………………………………………………………….

1.3. Autor(i), atelier, marcă, şcoală, atribuire…………………………………………………

1.4. Titlul sau tema……………………………………………………………………………………..

1.5. Material, tehnică, dimensiuni, suport (dimensiuni) şi alți parametri de identificare

1.6. Datare, anul fabricației…………………………………………………………………………

1.7. Observații……………………………………………………………………………………………

2. Prezentul certificat atestă că bunul la care se referă face parte din patrimoniul cultural național al României, fiind clasat prin Ordinul ministrului culturii nr. ………/……………… în categoria juridică ………………….. .

3. Prezentul certificat nu garantează legalitatea titlului de proprietate al deținătorului său asupra bunului/bunurilor la care face referire.

4. Data eliberării ………………………..

Director, Întocmit,Share on:Această intrare a fost publicată în Expertiză bunuri culturaleLegislație și etichetată clasare bunuri culturaleclasare opere de artacomisia muzeelor si colectiilorexpert ministerul culturiiexpert patrimoniuexpertizalegea 182/2000norme de clasare . Pune legătura în semnele de carte.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top