certificat garanție guvernamentala

Norme privind acordarea certificatului de garanție guvernamentală

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 640 din data de 8 decembrie 2000.

Art. 1
Exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate în categoria Tezaur se poate face în lipsa unui contract de asigurare numai dacă Ministerul Culturii a obţinut un certificat de garanţie guvernamentală din partea statului pe al cărui teritoriu ar urma să se afle bunurile culturale mobile române.

Art. 2
Bunurile culturale mobile străine clasate potrivit legislaţiei statului deţinător într-o categorie similară categoriei Tezaur vor putea fi importate temporar în cadrul unui schimb cultural fără a fi necesar un contract de asigurare pentru bunurile în cauză.

Art. 3
(1) În situaţia prevăzută la art. 2 Ministerul Culturii va elibera în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor, un certificat de garanţie guvernamentală pentru bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul statului român.(2) Certificatul de garanţie guvernamentală este înscrisul doveditor al asumării răspunderii Guvernului României pentru daunele suferite de bunurile culturale mobile străine aflate temporar pe teritoriul României, eliberat potrivit prezentelor norme metodologice.

Art. 4
Certificatul de garanţie guvernamentală se va elibera numai atunci când schimbul cultural se efectuează în cadrul unei manifestări culturale organizate de o persoană juridică cu sediul pe teritoriul statului român.

Art. 5
Manifestarea culturală care presupune efectuarea unui schimb de bunuri culturale mobile va trebui să aibă aprobarea Ministerului Culturii.

Art. 6
(1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi solicitat de deţinătorul legal al bunurilor culturale mobile.
(2) Solicitarea, întocmită în limba română, va fi însoţită de:
a)  dovada privind legalitatea deţinerii bunului, eliberată de autoritatea abilitată potrivit legislaţiei statului străin, în original şi în traducere legalizată;
b)  înscrisuri referitoare la starea de conservare a bunurilor culturale mobile, în original şi în traducere legalizată. Starea de conservare a bunurilor culturale mobile se atestă pe baza expertizei efectuate de un expert agreat atât de partea străină, cât şi de partea română sau pe baza constatărilor directe efectuate de specialiştii ambelor părţi potrivit procesului-verbal de constatare;
c)  evaluarea bunului cultural mobil, în original şi în traducere legalizată;
d)  documente referitoare la pregătirea profesională a persoanei autorizate să însoţească bunul cultural mobil;
e)  certificatul de export temporar pentru bunul cultural mobil, eliberat potrivit legislaţiei statului străin, în original şi în traducere legalizată.
(3) Solicitarea va trebui să cuprindă:
a)  datele complete de identificare a solicitantului;
b)  descrierea bunului cultural mobil;
c)  perioada pentru care se solicită certificatul de garanţie guvernamentală;
d)  valoarea pentru care se solicită certificatul de garanţie guvernamentală, potrivit evaluării prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);
e)  traseul pe care îl va urma bunul cultural mobil străin pe teritoriul României.
(4) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat numai dacă bunul cultural mobil va fi însoţit permanent de o persoană autorizată de deţinătorul legal al bunului.

Art. 7
Pentru eliberarea certificatului de garanţie guvernamentală organizatorul român al manifestării culturale va trebui să facă dovada că spaţiul în care urmează să fie expus sau depozitat bunul cultural mobil asigură toate condiţiile de conservare şi de securitate specifice.

Art. 8
În situaţiile în care certificatul de garanţie guvernamentală este solicitat în condiţiile prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, pe lângă documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) solicitantul va prezenta şi dovada privind asigurarea reciprocităţii pentru bunuri culturale mobile române, eliberată de autoritatea competentă a statului pe al cărui teritoriu este legal deţinut bunul cultural mobil pentru care se solicită certificatul de garanţie guvernamentală.

Art. 9
(1) În toate situaţiile certificatul de garanţie guvernamentală se va elibera pentru o perioadă cuprinsă între data intrării pe teritoriul statului român şi data ieşirii de pe teritoriul statului român a bunului cultural mobil.
(2) Durata prevăzută la alin. (1) va putea fi prelungită de Ministerul Culturii numai în situaţii excepţionale, temeinic motivate, la cererea solicitantului certificatului de garanţie guvernamentală.
(3) Valabilitatea certificatului de garanţie guvernamentală este limitată la durata pentru care a fost eliberat.

Art. 10
Certificatul de garanţie guvernamentală pentru tranzitarea teritoriului României va putea fi eliberat numai în condiţiile art. 8.

Art. 11
(1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat de Biroul pentru asigurări guvernamentale din cadrul Ministerului Culturii, cu avizul obligatoriu al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
(2) Biroul pentru asigurări guvernamentale, împreună cu specialistul desemnat de directorul Direcţiei muzee şi colecţii, va analiza realitatea valorii pentru care s-a solicitat eliberarea certificatului de garanţie guvernamentală şi va decide asupra valorii efective pentru care se acordă certificatul de garanţie guvernamentală.

Art. 12
(1) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi solicitat cu cel puţin 60 de zile înainte de data intrării pe teritoriul României a bunului cultural mobil.
(2) Certificatul de garanţie guvernamentală va fi eliberat cu cel puţin 15 zile înainte de data intrării pe teritoriul României a bunului cultural mobil.

Art. 13
(1) Certificatul de garanţie guvernamentală va cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:
a)  datele de identificare a solicitantului;
b)  datele de identificare a bunului cultural mobil;
c)  perioada pentru care a fost acordat;
d)  valoarea pentru care a fost acordat;
e)  riscurile acoperite.
(2) Certificatul de garanţie guvernamentală va purta semnăturile ministrului culturii şi preşedintelui Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi timbrul sec al Ministerului Culturii.

Art. 14
Certificatul de garanţie guvernamentală va însoţi bunul cultural mobil pe toată durata pentru care acesta se află pe teritoriul României.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top