evaluare trofeu trofee vânătoare

Evaluarea trofeelor de vânat

Evaluarea trofeelor de vânat trebuie să țină cont de cadrul legislativ complex, compus din legile vânătorii și protecției fondului cinegetic (Legea 407/2006, OG57/2007, Legea 149/2015), legea privind protejarea patrimoniului național cultural mobil (Legea 182/2000) și ordonanța de guvern privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (OG24/2011).

Coroborate, cele 5 texte normative ne spun următoarele:

Dobândirea și posesia trofeelor de vânat

Dobândirea trofeelor de vânat se poate face direct prin vânătoare sau prin achiziție de la operatorii economici autorizați.

Trofeele obținute în urma vânătorii trebuie în primul rând crotaliate. Crotalia reprezintă marca/sigiliul confecționat din material plastic care se aplică exemplarelor de vânat recoltate pe bază de autorizație individuală, înainte de părăsirea fondului de vânătoare. În cazul exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenționale, seria crotaliei aplicate pe maxilar și se va înscrie și în fișa de evaluare a trofeului. (extras din Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii din 04.06.2008)

Trofeele obținute în urma vânătorii sunt supuse evaluării de către o comisie de specialitate a fondului de vânătoare. Această comisie are rolul de a acorda un punctaj CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation) în funcție de caracteristicile fizice ale trofeului, punctaj în baza căruia trofeul poate fi medaliat sau chiar clasat în patrimoniul cultural național.

Deținerea, de către persoane fizice, a trofeelor de vânătoare este permisă sub condiția existenței fișei de evaluare a trofeului și a fișei de împușcare.

Comercializarea trofeelor de vânătoare

Legile 407/2006, repsectiv 419/2015 stipulează clar că sunt interzise “comercializarea de către persoane fizicea vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat” (art 39(t)/art 45(r) )

Coroborat însă cu Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului național cultural mobil, (art. 35(1) ), “vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin operatori economici autorizați, cu respectarea prevederilor prezentei legi”.

Motivul acestor restricții este necesitatea statului de a se asigura că în cazul vânzării trofeelor (bunuri culturale mobile, conform legii 182/2000), acestea trebuie expertizate și eventual clasate la patrimoniu, caz în care statul are drept de preempțiune la achiziție.

Operatorii economici autorizați să desfășoare acte de comerț cu bunuri culturale mobile au obligația de a colabora cu un expert acreditat de Ministerul Culturii și Identități Naționale pentru identificarea acelor bunuri culturale prouse spre vânzare care sunt susceptibile de a fi clasate în patrimoniul național cultural, rpecum și de a ține un registru de evidență a bunurilor comercializate și a punctajelor întocmite de expert pentru fiecare bun).

Clasarea bunurilor culturale mobile se face pe baza unei grile de punctaj, care estimează:

a) Criterii generale

 • vechime
 • frecvență
 • stare de conservare

b) Criterii specifice

 • valoare istorică
 • valoare memorială
 • autenticitate
 • autor/atelier/școală
 • calitate formală

Exportul trofeelor de vânat

Exportul trofeelor este și mai restrictiv, necesitând obținerea a 2 autorizări:

Cf art. 51 din Legea 149/2015, “constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă: a) scoaterea din ţară a trofeelor cu valoare de patrimoniu național, fără respectarea reglementărilor emise de administrator.”

În cazul nostru, administratorul este Autoritatea CITES de pe lângă Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice”.

Suplimentar, ete însă nevoie și de un certificat de export, conform Legii 182/2000, care stipulează la art 37(2) că “exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectuează numai pe baza certificatului de export”.

Evaluarea trofeelor de vânat

Evaluarea trofeelor de vânătoare are 2 înțelesuri:

Din punct de vedere al Ordinului 418/2015 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internațional de Vânătoare și Protecție a Vânatului, evaluare se face prin acordarea unui punctaj pentru caracterisiticile fizice speifice fiecărui tip de trofeu. Astfel, luând exemplul unui trofeu ce cerb lopătar, se vor puncta:

a) Măsurători:

 • Lungimea prăjinilor (cm)
 • Lungimea ramurii ochiului (cm)
 • Lungimea lopeții (cm)
 • Lățimea lopeții (cm)
 • Circumferința rozetelor (cm)
 • Circumferința prăjinilor, între ramura ochiului și cea mijlocie (cm)
 • Circumferința prăjinilor, între ramura mijlocie și lopată (cm)
 • Masa trofeului uscat (kg)

b) Adaosuri

 • Culoarea
 • Vârfurile de pe muchia lopeții
 • Mărimea, forma, regularitatea

c) Penalizări

 • Deschiderea insuficientă
 • Neregularități la lopeți
 • Muchiile lopeților
 • Lipsa de simetrie

Din punct de vedere al OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, evaluarea (monetară) a trofeelor de vânat se face conform Standardelor de Evaluare, printr-una din cele 2 abordări:

 • abordarea prin piață, tinând cont de tranzacții cu trofee similare;
 • abordarea prin cost, tinând cont de costul obținerii unui trofeu similar celui evaluat.

Comandă acum o evaluare a trofeului de vânat”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top