Vincent van Gogh

Despăgubirea proprietarului urmare a refuzului statului de a permite exportul unui bun cultural

În 1996, Curtea de Casație a Franței a condamnat statul francez să despăgubească proprietarul unui tablou al cărui export a fost refuzat din cauza clasării din oficiu. Curtea a utilizat ca metoda de evaluare diferența dintre valoarea lucrării pe piața națională și internațională la momentul clasării.

Istoricul cazului Walter

 • În 1955, Jacques Walter a achiziționat la New York un tablou al lui Vincent Van Gogh, intitulat “Jardin à Auvers”, la prețul de 1,5 milioane franci francezi (FF) pe care l-a adus apoi în Franța;
 • În 1981, domnul Walter a solicitat o autorizație de export de la Ministerul Culturii din Franța, în care a estimat valoarea tabloului la 6 milioane FF;
 • La 4 iunie 1982, Ministerul Culturii a refuzat cererea domnului Walter;
 • La 20 iunie 1988, a fost inițiată o procedură administrativă de clasare a lucrării;
 • La 25 septembrie 1989, avocatul domnului Walter a depus o nouă cerere de export pentru ca tabloul să fie transportat la casa domnului Walter de la Geneva. În solicitarea semnată de domnul Walter la 26 iunie 1989, prețul lucrării a fost estimat la 200 milioane FF;
 • Prin decretul din 28 iulie 1989, tabloul a fost clasat;
 • La 12 octombrie 1989, cererea de export a domnului Walter a fost din nou refuzată pe motiv că bunul era clasat;
 • La 28 noiembrie 1989, domnul Walter contestat clasarea;
 • La 3 mai 1990, domnul Walter a înaintat Ministerului Culturii o cerere de despăgubire în valoare de 250 de milioane FF pentru prejudiciul suferit ca urmare a clasării din oficiu a tabloului;
 • La 31 iulie 1992, Consiliu de Stat a respins contestația clasării depusă de domnul Walter, confirmând legalitatea procedurii din oficiu, în ciuda absenței notificării și a susținut că pictura “Jardin à Auvers” a prezentat “un interes public din punctul de vedere al istoriei artei”;
 • La 6 decembrie 1992, domnul Walter a vândut tabloul la prețul de 55 milioane FF într-o licitație din Paris. După vânzare, domnul Walter a intentat o acțiune împotriva statului francez, solicitând despăgubiri de 250 milioane FF plus dobânda începând cu data pronunțării decretului de clasare, pentru compensarea prejudiciului său;
 • La 28 mai 1993, instanța a decis că domnul Walter avea dreptul la despăgubiri, care a fost stabilit ulterior la circa 422 milioane FF. Statul francez a făcut apel la Curtea de Apel împotriva acestei decizii.
 • În hotărârea sa din 6 iulie 1994, Curtea de Apel a respins diferitele mijloace de apărare ale statului și a redus despăgubirile la 145 milioane FF. Statul francez și domnul Walter au sesizat Curtea de Casație;
 • La data de 20 februarie 1996, Curtea de Casație a confirmat decizia Curții de Apel.

Probleme de drept: proprietate – expropriere (limitarea drepturilor de proprietate)

Când a apărut litigiul, statul francez a avut două mijloace pentru a împiedica ieșirea unui obiect cultural de pe teritoriul său. În primul rând, legea din 23 iunie 1941 privind exportul de opere de artă (“Actul din 1941”) prevedea un sistem de autorizare a exportului de obiecte de interes național în istorie și artă. Prin aplicarea acestei legi, statul ar putea refuza direct exportul unui astfel de obiect. În al doilea rând, Legea din 31 decembrie 1913 privind monumentele istorice (“Actul din 1913”) a permis statului să claseze proprietatea mobilă “a cărei conservare, din punct de vedere istoric, artă, știință sau tehnologie, un interes public”. După clasare, mărfurile au făcut obiectul unei interdicții la export. Prin urmare, prin clasare, statul ar putea împiedica exportul. În acest caz, ambele metode au fost aplicate. O primă licență de export a fost refuzată domnului Walter la 4 iunie 1982 în baza Legii din 1941. Motivul celui de-al doilea refuz din 12 octombrie 1989 a fost clasarea din oficiu a bunului, la 28 iulie 1989.

Cazul Walter a ridicat două aspecte juridice: 

 1. este proprietarul unei opere de artă căreia îi este refuzată exportul, are dreptul la o despăgubire și, dacă da,pe ce bază legală? 
 2. Dacă da, cum se determină valoarea compensării?

În ceea ce privește prima întrebare, legea din 1941 nu prevede nicio compensație pentru un simplu refuz de export. Legea din 1913, pe de altă parte, a permis, în articolul 16, “plata unei despăgubiri reprezentative pentru prejudiciul cauzat proprietarului de la aplicarea servitutei de clasare din oficiu”. Simplul fapt al clasării nu dă dreptul la despăgubire, proprietarul a trebuit să demonstreze, de altfel, că a suferit un prejudiciu cert și direct.

Curtea de Casație, în jurisprudența sa Schlumpf din 1991, a confruntat aceste două legi cu privire la compensare și a concluzionat că: “în lipsa unei clasări ex officio, Ministrul Culturii și Comunicațiilor, care în temeiul legii din 23 iunie 1941, are o putere discreționară, ar fi putut refuza să autorizeze exportul colecției Schlumpf, ceea ce ar fi împiedicat o pierdere identică, dar nu compensabilă în acest caz, astfel încât că prejudiciul invocat, pretins cauzat de clasarea din oficiu, era incert “. Conform acestei logici comparative, prejudiciul cauzat de clasarea din oficiu a rămas nesigur în toate cazurile, ceea ce a împiedicat posibilitatea acordării despăgubirii în baza Legii din 1913 (prin nerespectarea dispoziției articolului 16).

În cazul Walter, Curtea de Casație a motivat în mod diferit. Aceasta a reiterat raționamentul Curții de Apel, care este următorul: prejudiciul care rezultă pentru proprietarul unui tablou din interdicția definitivă de export bazată exclusiv pe clasarea din oficiu a acelei opere este măsurabil și, conform art. 16 din Legea din 31 decembrie 1913, îi dă proprietarului dreptul la despăgubire. Prin urmare, Curtea a recunoscut particularitatea prejudiciului atunci când aceasta este direct legată de clasarea din oficiu a lucrării.

A doua problemă importantă ridicată de litigiu a fost evaluarea prejudiciului dlui Walter. Prin urmare, Curtea de Apel a preluat sarcina de a compara prețul de vânzare al picturii în Franța cu cel al lucrărilor comparabile pe piața internațională la data depunerii cererii de export (momentul în care a apărut prejudiciul). De asemenea, a luat în considerare avizul expertului desemnat care, în raportul său, s-a bazat pe prețurile de licitație publică ale altor lucrări ale lui Van Gogh. Curtea a dedus că estimarea prezentată de domnul Walter (200 milioane FF) a fost bine făcută. În ceea ce privește interesele invocate de domnul Walter, Curtea de Apel a stabilit ca punct de plecare data la care decizia privind valoarea compensației devine definitivă. Curtea de Casație a confirmat procesul de evaluare a despăgubirii Curții de Apel.

În cazul Walter, implicațiile clasării lucrării sunt discutate mai ales în ceea ce privește problema despăgubirii. Cu toate acestea, este important să reținem că procedura de clasare din oficiu privează proprietarul operei de o parte din dreptul său la dispoziție asupra proprietății sale. Principala limitare a dreptului de proprietate este interdicția definitivă de a exporta tabloul, “privând proprietarul de posibilitatea de a-și negocia proprietatea pe piața internațională a operelor de artă”. În plus, bunul clasat nu poate fi modificat sau reparat / restaurat fără acordul autorităților culturale. Aceste constrângeri reprezintă o expropriere parțială a dreptului proprietarului de a dispune liber de proprietatea sa.

Datorită pagubelor suferite ca urmare a clasării din oficiu a tabloului său, domnul Walter a avut dreptul la despăgubiri de 145 milioane FF. Suma compensată reprezintă diferența dintre valoarea estimată a tabelului de 200 milioane FF și prețul de vânzare al picturii în Franța (55 milioane FF)

Statele impun adesea restricții asupra proprietății private pentru a controla exportul de bunuri culturale pe care le consideră importante pentru patrimoniul național, cum ar fi refuzul de licență de export și clasarea din oficiu, a cărei implicații sunt discutate în acest caz. Aceste restricții sunt foarte dezbătute la nivel internațional deoarece ele afectează dreptul fundamental de proprietate.

Acest caz ne permite să reflectăm asupra metodelor folosite de judecători pentru a evalua daunele suferite în cazul unei opere clasate din oficiu. Curtea de Apel, precum și Curtea de Casație, au păstrat ca singură cauză a prejudiciului faptul că pictura nu poate părăsi teritoriul național, deci “pierderea pieței internaționale”. Această poziție a fost criticată, în special prin întrebarea dacă clasarea a fost cauza prețului mic obținut sau condițiile licitației care nu a putut atrage un cumpărător dispus să plătească un preț mai mare. Prin urmare, nu este întotdeauna foarte evidentă stabilirea legăturii cauzale între prejudiciu și clasare. Un alt aspect pus în discuție se referă la utilizarea fondurilor publice. După cum se arată în acest caz, procesul prin care se compară prețurile de vânzare poate implica sume semnificative. În acest caz, statul francez a fost forțat să plătească o sumă mare din fonduri publice, în ciuda faptului că bunul a rămas în proprietate privată și nu va fi accesibil publicului.

sursa: https://www.unodc.org/res/cld/case-law-doc/agent_judiciaire_du_tresor_vs__walter_html/Fiche_-_Jardin_a_Auvers_Agent_judiciare_du_Tresor_c._Walter.pdf

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Shopping Cart
Scroll to Top